Her på siden finder du oplysninger omkring sygdomme, symptomer samt hvordan de forskellige sygdomme behandles ud fra mine erfaringer og erfaringer fra andre. 

Flagellater:

Angreb af tarmflagellater er nok den mest forekommende sygdom i vores discus akvarier.

Flagellater er en fællesbetegnelse for encellede organismer, som alle bevæger sig via flageller (fimrehår)

Tarmflagellater er parasitter som fx. hexamitta, der findes i fiskens tarmsystem, men i et uskadeligt antal, som holdes nede af fiskens immunforsvar.

Problemet opstår, når fisken svækkes. Det kan skyldes anden sygdom, dårlig vandkvalitet, dårligt foder eller lignende. En svækket fisk har et dårligt immunforsvar og derfor får parasitterne mulighed for at formere sig voldsomt, i det vi kender som et flagellater angreb, trådlig afføren mv.

Flagellater er i sig selv ikke smitsomt, men de fælles omstændigheder kan medføre, at flere fisk i akvariet angribes samtidig.

Et flagellat-angreb er en "langsom" sygdom, som ikke slår fiskene ihjel fra dag til dag. Fisken bliver svagere og svagere over i periode. Når de til sidst dør, er det på grund af sult og udmattelse

Som ved andre sygdomme gælder det, om at sætte ind tidligt. Jo større chance er der for helbredelse.

Symptomer:

Et af de første tegn på flagellater er den klassiske trådlige afføring, en slimet tynd afføring. Fisken kan på dette tidspunkt sagtens spise. Dernest kan fisken blive mørk og over et stykke tid miste appetitten for til sidst helt at holde på med at spise. Den holder sig evt. for sig selv, gemmer sig bag objekter i akvariet. Hvis man ikke er opmærksom, bliver fisken tyndere og tyndere og vil til sidst dø af sult og udmattelse.

Behandling:

Der findes flere forskellige midler på nettet, som er målrettet mod flagellatangreb. Jeg har haft succes med følgende:

Sera Flagellol
Waterlife Octozin
Manaus Aquarium Octosil
Metronidazol (kræver recept fra dyrlægen)
Flagellater kan også behandles med varmekur ved 36grader.

Flagellater og hulsyge:

Hulsyge viser sig som små eller større sår/huller i panderegionen og langs fiskens sidelinie. Sårene kendetegnes ved et udflåd af hvidt puds, som ofte ligner små orme, som stikker ud af fisken. Når disse heler efterlader de små huller i fiskens hud.

Hulsyge kaldes ofte flagellat-angreb i udbrud hvilket både er rigtig og forkert

En fisk kan ved for langt ophold i mineralfattig osmosevand eller ved brug af foder uden tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler udvikle hulsyge, uden samtidigt at rammes af tarmflagellater, ligesom modsat kan være tilfældet

Behandling af hulsyge kan gøres på følgende måde:

Sera Flagellol
Waterlife Octozin
Manaus Aquarium Octosil
Metronidazol (kræver recept fra dyrlægen)

Gælleorm

Når vi snakker gælleorm, er det af typen Gyrodactylus (levendefødende) og Dactylogyrus (æglæggende) det handler om. Parasitterne kan være i fisken i forvejen, eller komme til via nye fisk.

Voksne fisk kan godt være smittet med gælleorm, uden at vise symptomer. Det skyldes at fisken immunforsvar holder dem nede. Problemet opstår først, hvis fisken svækkes eller ved opdræt med fisk der er inficeret, da forældrene vil smitte de knap så stærke unger med gælleorm. Typisk kan dette ses ved at der dør et par unger hver dag. Fiskene gæller mere end normalt, trækker sig evt. tilbage i akvariet, gerne til et hjørne og mod overfladen. Fisken kan blive mørkere og stå skråt i vandet. Bruger fisken kun et gællelåg af gangen, kan det også være et tegn på gælleorm. Ved større fisk ses tydeligt røde og slimet gæller, hvis det er slemt.

Dactylogyrus og Gyrodactylus kan effektivt behandles med følgende:

Sera Tremazol
Kaliumpermanganat
Formalin 36%
Bilocil

Esha 2000 og andre lign. produkter

Disse produkter påstår alle at kurer gælleorm. Det er meget simpelt, hvis du har behandlet gælleorm med succes med disse, så er det 100% sikkert IKKE de 2 førstnævnte parasitter. Det er med sikkerhed Encellede parasitter/flukes.

Sera Tremazol

Sera Tremazol har god effekt på gælleorm, hvis de behandles i god tid, ved svære udbrud er det nødvendigt at behandle flere gange, eller bruge et stærkere medicin.

Der bruges 1 ml pr 15 liter vand. Efter 6 timer skiftes 80% vand. Under behandling frakobles filteret. Akvariet skal være godt gennemluftet. UV skal slukkes og der må ikke filtreres over aktivtkul, zeolith, spagnum/tørv under behandlingen.

Formalin 36%

Formalin kurere gælleorm, hver gang, MEN Formalin er et meget stærkt kemikalie, bruges med omtanke! Formaling er kræftfremkaldende.

Temperatur ikke over 28grader, sørg for ekstra luft på akvariet, da formalin trækker ilten ud af vandet.

dosering 10 ml pr. 100L vand, efter 8 timer skiftes 50% vand. Når der behandles med formalin, er det vigtig at holde øje med fiskene med jævne mellemrum. skift vand i tilfælde af problemer.

OBS: FORMALIN MÅ IKKE BRUGES HVIS FISKENE HAR SÅR ELLER SKRÆMMERKaliumpermanganat

kaliumpermanganat har 100% virkning på gælleorm. Fiskene kan godt under behandling søge mod overfladen eller stille sig på bunden. I tilfælde af problemer tilsæt 20ml brintoverilte 3% pr. 1000L. Dette neutraliserer kaliumpermanganaten og behanlingen er stoppet i løbet af få minutter.

4 dages kur, hvor det tilsættes en fast dosis på 1g pr 1000L vand pr. dag

Dag 1-4

Frakobl dit filter. Tilsæt 1g pr. 1000L vand. Vandet bliver lilla/violet, Når vandet bliver brunt er virkning aftaget, Tilsæt 10ml Brintoverilte 3% pr. 1000L, det neutralisere den kaliumpermanganaten. Skift 20% af vandet og tilkobl dit filter igen.

Forgiftning

Forgiftninger i akvariet kan opstå som følge af flere årsager. Den mest almindelige er en ophobning af nitrit, nitrat eller ammoniak. Nitrit og Ammoniak er meget giftige for fiskene og grænseværdierne må helst ikke overstige 0,1 mg. Nitrat er giftigt i store mængder og bør holdes på et niveau under 40 mg/liter. Dette gøres dels ved hjælp af hyppige vandskift, Planter og ved hjælp af et velfungerende biologisk filter, der nedbryder ammoniak til nitrit og nitrit til nitrat.

Forgiftning kan komme efter et strømsvigt. Det har måske sat pumpen i stå mere end 2-3 timer. Uden ilt vil de aerobe bakterier i filteret gå til og anaerobe bakterier overtager. Anaerobe bakterier er også kaldet forrådnelsesbakterier, i stedet for at omdanne ammoniak til nitrat, omdannes nitrat til ammoniak. Altså en forrådnelsesprocess i filteret. Hvis ikke filteret renses efter et længere varigt strømsvigt, vil affaldsstofferne fra filteret ledes ud i akvariet og medføre en forgiftning af vandet.

En tredje mulighed kan opstå som følge af overdosering i forbindelse med medicinering for anden sygdom. Det er vigtigt at følge brugsanvisningen nøje, da visse præparater er stærkt giftige i selv små doser. Dette gælder f.eks. et produkt som malakitgrønt mod svamp.

En fjerde forgiftningsmulighed er hvis akvariets ydre eller indre er blevet rengjort med et rengøringsmiddel. Rengøringsmidler er meget giftig selv i små doser. i værste tilfælde kan selv dampene fra rengøringsmidler være nok til at forgifte akvariet.

Symptomer:

Fiskene vil stå oppe under vandoverfladen eller stå på bunden og snappe lufte. Begge gæller vil pumpe kraftigt og kan eventuelt fremstå kraftigt røde.

Behandling:

Behandlingen er simpel. Vandskift, vandskift og VANDSKIFT! Mål vandværdierne og vurder hvad der kan være årsag til forgiftningen. Skift 50% af vandet, hver dag i 3 dage. Supplér med ekstra ilt og filtrer over aktivt kul, der kan binde en stor del giftige kemikalier og affaldsstoffer. Hvis der ikke er tydelige tegn på bedring efter 3 dage, er der højst sandsynligt opstået et nyt problem i forbindelse med forgiftninen.

Finneråd

Finneråd forårsages af et bakterieangreb, oftest forårsaget af dårlig vandkvalitet.

Symptomer

Finneråd viser sig ved at finnerne nærmest smelter bort, med en hvidlig kant. I stærk fremskredne tilfælde kan selve fisken begynde at rådne.

Behandling

Finneråd behandles med ét af følgende produkter:

eSHa 2000

Sera Bactopur

Waterlife Myxazin.

Svamp

Svamp, også kaldet fungus. Svamp er en sekundær sygdom. Den kommer i forbindelse med fx et bakterie angreb, sår, rifter eller dårlig vandkvalitet.

Symptomer

Et svampe angreb viser sig som små vat lignende pletter et eller flere steder på kroppen.

Behandling

behandling af svamp kan gøres med følgende:

eSHa 2000

Sera Mycopur

JBL Fungol

Waterlife Protozin