Fulvic Acids - The missing link

Med denne artikel, er det min hensigt, at pege på en af flere mulige årsager til de problemer, som akvarister fra tid til anden oplever, når de forsøger at skabe og opretholde de rette livsbetingelser for deres fisk, nemlig manglen på huminer i akvarievandet og foder!

Da huminernes indvirkning og påvirkning, er gældende for alt liv på Jorden, har de også betydning for fisk i fangenskab og selvfølgelig også på os mennesker. Vi drikke jo trods alt det samme vand som vi også tilbyder vore fisk at opholde sig i.

Artiklen er baseret på den seneste tilgængelige forskning indenfor huminers indvirkning på levende celler og er skrevet i en letlæselig form, så alle bør have mulighed for at tilegne sig indholdet og selvstændigt forholde sig til informationerne og konklusioner.

Artiklens hovedemner er:

·         Evolution og historie.

·         Fulvic syrens kemi

·         Fulvic i vores føde.

·         Huminske substanser.

·         Dit akvarie.

·         Konklusioner.

·         Sammendrag.

·         Produktoversigt og prissammenligning.

·         Henvisninger og referencer

Evolution og historie

For 75 millioner år siden var Jorden et optimalt sted for organisk vækst. Der var en rig humusholdige jord fyldt med et væld af mineraler, sporstoffer og milliarder af mikrober. Mineralerne var ikke udvasket og eroderet ud i havene, så vegetationen var meget frodig og rigelig, som vi også kan se det af aflejringer fra den tid. Aflejringerne indeholder store mængder humus og huminske substanser, nedbrudt fra den tætte og rigelige vegetation..


Leonardite aflejringer fra Midt-vesten , USA

I aflejringerne, er der fundet nogle helt usædvanlige lag, som geologer kalder Leonardite. De har deres oprindelse fra den frodige vegetation, men blev bare aldrig til olie eller kul. De nåede så at sige kun halvvejs. De er rimeligt sjældne, men findes i forskellige områder verden over. De er meget rige på en meget lille humus bestanddel, en organisk og kompleks molekylestruktur, kaldet fulvic syrer.

Fulvic syrer er en del af den huminske struktur i rig komposteringsjord og antages i dag, at være en af livets vigtigste byggestene. Det er en syre, skabt i ekstremt små mængder og det sidste led i en lang bakteriel nedbrydningsproces.

Vore enorme regnskove i Sydamerika, Afrika og Asien er steder, hvor dekomposteringen til stadighed foregår i gigantisk målestok. Her findes denne syre i store mængder og den skaber grundlag for et rigt varieret og ekstremt tilpasset liv. Så længe der er tilstrækkeligt med ilt tilstede, vil bakterierne fortsætte det nedbrydende arbejde og de findes derfor overalt hvor dekomposteringen eller nedbrydningen får lov at pågå, uden menneskelig indblanding i form af kunstgødning, insekt- og ukrudtsbekæmpelse med kemikalier og pesticider og udpining af jorden ved overdreven dyrkning.

Det er kun 3% af vor Jord, som udgøres af tropisk regnskov, men 80 % af vore dyrearter der lever her, så der er god grund til at på, at betingelserne her, er optimale og vi skal selvfølgelig gøre hvad vi kan for at, sikre at de til stadighed vedbliver at være det.

Huminer i vor føde.

De fleste af vore planter og afgrøder burde indeholde tilstrækkelige mængder eller i det mindste noget af fulvic syren og dens mineralkomplekser, men desværre er det kun de færreste afgrøder, der gør det.

Når fulvic syren mangler i vore afgrøder, så mangler den selvfølgelig også i den føde vi indtager. Set fra et menneskeligt perspektiv, ville det være rimeligt at antage, at vi skulle indtage fulvicsyre-komplekser igennem de planter vi spiser. Meget tyder på, at det oprindeligt var sådan, naturen havde det til hensigt. Men det er desværre ikke tilfældet længere og det har det ikke været i mange årtier i den vestlige verden.


Udpint næringsfattig dansk mark

Vores jordbund er i dag syg af udpinte landbrugsmetoder, pesticider, kemiske gødninger, erosion og mineral udtømning og landbrugsjorden bliver fastholdt i denne sterile tilstand, som i vid udstrækning forhindrer mikrobiel aktivitet.

På grund af dette er vore afgrøder ”syge” og indeholder meget lidt næring og især mineraler. Som generationerne før os, burde der også være tilstrækkelig fulvic syre, i de planter vi spiser i dag, men syrerne mangler og dermed mangler de i vores kost og som vi senere skal se på, er de yderst vigtige for vores cellers stofskifte.

Forskere har fundet, at ernæringsmæssigt har vi brug for 90 forskellige næringsstoffer i vores kost. Over 60 af disse er mineraler og sporstoffer. Fulvic syren er bærer af mindst 70, men vi får dem ikke længere i tilstrækkelige mængder gennem dem kost vi indtager, derfor er ”kost tilskud” blevet et mantra gennem de seneste årtier.

Hvis vi tilfører og re-mineraliserer vore landbrugsarealer, ville vi kun få ringe gavn af dette uden mikrobernes aktive deltagelse. En re-mineralisering af vores kroppe uden den fulvic syre, der burde være indeholdt i de planter, vi spiser, er lige så lidt gavnligt. Mere end nogensinde er mennesker syge af degenerative mangelsygdomme. Med fulvic syre som kosttilskud er det muligt at vende tilbage til en mere naturlig og et langt bedre ernæringsmæssigt udbytte, af det vi spiser. Det øger bare ikke kvaliteten af vor føde.

Så på trods af, at fulvic syrens egenskaber er anerkendte og effekterne ved anvendelse og brug er veldokumenterede og at de sundhedsmæssige fordele er åbenlyse og tydelige for enhver med interesse i emnet, er det ikke just det, af naturens mange selvskabte produkter, som vi ser mest af, på supermarkedets hylder.

Som forbrugere, bør vi derfor overveje at fremme landbrugets omstilling til mere naturlige produktionsformer, ved at støtte de landmænd, der allerede er opmærksomme på de huminske substansers og fulvicsyrens betydning og potentiale. Ikke kun for kvaliteten af afgrødernes skyld, men fordi fulvic syren har potentiale, som global helbreder for en menneskehed på afveje.

De huminske substanser

Førne er alt det organiske stof, som ligger på jorden, men som endnu ikke er nedbrudt. Førne kan altså være bladebarkblomsterfrøtræstammerpapirfjerhårekskrementer og døde dyr. Det hele vil med tiden blive nedbrudt. Organismerne der nedbryder førnen kaldes detritivorne eller nedbrydere og de skaffer sig stof og energi ved at æde dødt, organisk materiale. Langt de fleste nedbrydere lever i de øverste jordlag, hvor forholdene er gunstige for dem: her findes det stof, de skal leve af, og her er der er godt miljø med tilstrækkelig ilt og vand.

Efter nedbrydning, optagelse af kvælstof og andre mineralske stoffer, samt udvaskning – er der en rest tilbage, som vi under ét kalder huminske substanser. De er summen af, hvad der er tilbage af de engang levende organismer, planter og dyr. Alger, bakterier og svampe omsætter, udnytter og recirkulerer de sidste dele, så mange tons førne til sidst bliver til få gram humus.         

Humus

Humus er det organiske materiales tilstand efter mikrobakteriel nedbrydning. Humus kan opdeles i 3 undergrupper efter deres evne til at opløses i vand : humin, humin syre og fulvic syre.

Her vil jeg gennemgå de 3 komponenter enkeltvis, fordi de har relevans for dig der har akvariefisk:


Humus lag i vestjysk hedejord

Humin

Humin er ikke opløseligt i vand. Indeholdt i gruppen af huminer er tanninerne. De er også en del af den levende træmasse og er det, der giver vandet dets genkendelige gulbrune the-farve. Der findes 3 hovedgrupper af tanniner, men kun en af dem fungerer som let syre, populært kaldet garvesyre. Den er et bittert plantepolyfenol, det binder og sammentrækker proteiner. Den sammentrækkende effekt er det, som får det til at føles tørt og stramt i munden efter du har drukket tør rødvin eller spist umoden frugt. Man garver dyreskind til læder med tanninsyre. Tanniner er ikke foreneligt med alkalier, tungmetaller, jern, kalkvand (calciumhydroxid), metalliske salte, stærkt oxiderende stoffer og zink sulfater. Det er en udbredt misforståelse at sorte the-typer skulle indeholde tanninsyre. Det gør egetræ og kastanje heller ikke. Der er i de fleste tilfælde tale om neutrale tanniner eller flavonoider, antioxidanter der er bærere af smag og dufte.

I blødtvandsakvarier kan tanninsyren medvirke til en mindre pH-sænkning, men opblandet i dansk postevand vil selv relativt store mængder tanninsyre ikke have nogen effekt ud over en meget kraftig gulfavning af vandet.

Humin syre

Humin syren er for stor til, at kunne trænge gennem cellemembraner. Humin syre er kun opløseligt i alkalisk vand, altså ved pH over 7 og fremstilles industrielt i en alkalisk dehydreret pulverform, for at kunne anvendes som gødningstilsætning i landbruget. Humin syren er derfor heller ikke anvendelig i blødtvandsakvarier eller til opdræt af sydamerikanske fisk. Den vil ganske vist give en brunfarvning af vandet, men ikke have nogen nævneværdig effekt på fiskenes metabolisme og stofomsætning. Det meste humin syre vil udfældes i sin alkaliske form og sætte sig på planter, bundlag og dekorationer og derved mere virke som gødning og øge grundlaget for uønsket algevækst ved at binde næringsstofferne til sig. Humin syren har ingen pH sænkende effekt uanset koncentrationen – tværtimod.

                                                                

Ægte planteafledte huminer burde være et flydende ekstrakt af 100% organisk oprindelse og have en let sur pH værdi. Dette er dog ikke gældende for den industrialiserede ekstraktionsproces af humin syre, som gør, at ekstraktet ender i en alkalisk tilstand. Humin syren udtrækkes ved udfældning med saltsyre og bindes til alkalier og mineraler. Huminen dehydreres herefter og anvendes i granulatform til jordforbedring i landbruget.

Fulvic syre

Fulvic syren er den mindste af de huminske substanser og er biologisk ekstremt aktiv. Til forskel fra humin syre, er fulvic syren fuldt opløseligt i hele pH spektret og vil derfor have sin fulde effekt i ethvert vandmiljø. På grund af sin lave molekylevægt har den evnen til nemt at binde mineraler og sporelementer ind i sin molekylære struktur, få dem til at opløses og blive til mobile fulviske komplekser. Fulvic syren bærer således alle kendte mineraler og sporstoffer som en del af sin molekylære kompleksitet. Disse ender derfor, i en ideel naturform, der kan absorberes af planteceller og interagere med levende celler. Planter absorberer let store mængder af fulvic syren og kan opretholde den i deres struktur.

Stoffer med lav molekylvægt kan gennemtrænge cellemembraner og højmolekylære stoffer, kan ikke. Fulvic syren i forbindelse med vand er meget lavmolekylær og dermed i sin rene form 100% absorberbar for levende celler. Desuden sænker fulvic syren overfladespændingen og gør det muligt for vandet at trænge ind i andre organiske molekyler og det er blevet bevist at fulvic syren øger opløseligheden af ellers uopløselige organiske materialer mindst 20 gange mere, end vand alene. Fulvic syren kan 'fikse' organiske forbindelser med høj molekyle vægt og gøre dem vandopløselige.

                                                                           

Fulvic syren har også evnen til over tid, at binde uorganiske sporelementer, metaller og andre uorganiske forbindelser og omdanne dem til organiske molekyler, hvilket gør dem opløselige, lavmolekylære og absorberbare for cellerne.

En vandopløsning kan således indeholde en meget højere mineralkoncentration, når den opløses i fulvic syre end den ellers ville kunne holde. Det er derfor, at fulvic syren er naturens eget perfekte køretøj til transport af mineraler til levende celler. Fulvic syrens helt unikke evne til at binde, forøge og forstærke absorptionen af mineraler, vitaminer, sporelementer og næring og bringe dem ind i de levende celler, gør den til et af naturens helt store mirakler.

Faktisk har man fundet ud af, at fulvic syre komplekserne er absolut nødvendige for, at planter kan forblive sunde, og det samme gælder for alt levende, for mennesker, for dyr og fisk. I ekstreme miljøer, som Blackwater-søer og floder, gør de ganske enkelt livet muligt. Fisk ville ikke kunne eksistere under disse forhold uden fulvic syrens evne til at transportere de få tilstedeværende mineraler som calcium og magnesium og sporstoffer ind i fiskens celler.

Det er også dokumenterbart at fulvic syren er vigtig i funktionaliteten af fisks immunsystem, den påvirker væksten, forøger levetiden, forebygger DNA-beskadigelse, afgifter tungmetaller og organiske forurenende stoffer, undertrykker cyanobakterier, regulerer gællefunktionen, beskytter fisk fra miljøfysiologisk stress det være sig lavt iltniveau, temperatursvingninger, pH skift, TDS ændringer, ammoniak og nitrit og bidrager til en hurtigere genopretning fra disse miljømæssige stressfaktorer.

Da det ind til nu, ikke har været muligt at syntentisere og industrialisere fremstillingen, fordi syren ikke klart kan defineres på grund af sin ekstremt komplekse natur, har der naturligt nok gennem de seneste årtier, været en begrænset videnskabelig interesse for at udforske emnet yderligere.

Til forskel fra humin syren, som jo udvindes med saltsyre, så ekstraheres fulvic syren med alkohol. Fulvic syren er derfor den reneste i sin form og som transportør, kommer den med et tomt lad, klar til at flytte de sporstoffer, mineraler og vitaminer, som cellerne har behov for. I dag er det blevet muligt at udvinde fulvic syren industrielt af almindeligt kildevand og processen er patenteret på verdensplan.

Fælles for de humine stoffer under ét, er at de bevisligt har antifungale, antiparasistiske og antibakterielle egenskaber, som hæmmer væksten af bl.a :

Aeromonas hydrophila der medfører svulster og hale- og finneråd. Kan smitte til mennesker og er kendt som turistsyge ( diarre ).

A. sobria, giver infektion i sår og de fleste af typen er i dag resistente overfor penicilliner. Kan smitte til mennesker.

Edwardsiella iclaluri der bl.a er årsag til Hulsyge (HITH) som hovedsagligt rammer cichlider og barber.

E. tarda, der medfører organsvigt, forskellige øjensygdomme heriblandt popeye, angriber slimlag og giver inflamatoriske gæller.

Pseudomonas fluorescens der medfører finneråd.

Escherichia coli som giver tarm og fordøjelsesproblemer. Formerer sig eksplosivt ved 34-35 C. Kan smitte til mennesker.

Dit akvarie.

Dynamikken i evolutionen, livets fortsatte udvikling, producerer det som er nødvendigt for at bevare og forlænge livet. Når nu de humine stoffer findes i søer dækket af hundredvis af meter is på Antarktis, så er der en grund til, at de er der; - de er en grundlæggende livsnødvendighed!

Når hele træer, grene og blade, samt døde dyr og insekter ender i skovbunden og i vore søer og vandløb, nedbrydes de af bakterier og der dannes et substrat kaldet detritus eller humus. Når det regner frigives de henfaldne organiske stoffer og skylles via grøfter og bække, ud i vore vandsystemer. Alle naturlige vandområder indeholder derfor humine stoffer. Det er ikke bare Amazonas regnskove, Mississippi-floden, Donau og Gudenåen, men også de store oceaner.

                                                 
                                                                                 Tanninfyldt vandhul i Amazonas

Indtil for et årti siden, betragtede videnskaben enhver indflydelse af humine stoffer på vandlevende liv som "anekdotiske". Nyere forskning har nu vist at humine stoffer har en meget vigtig og direkte fysiologisk indflydelse på vandlivet.

Dette er måske bedst fremhævet i en undersøgelse udført på Humboldt Universitetet i Berlin, Institut for Biologi, hvor forskere kom til den konklusion, at:

"Det ser ud til, at opløst fulvic skal betragtes som en abiotisk økologisk drivkraft, noget mindre indlysende end temperatur, næringsstoffer eller lys."

Humine stoffer, der engang betragtedes som et nørdet akvaprodukt, kun accepteret af blackwater-entusiaster, skal i stedet betragtes som en væsentlig bestanddel af ethvert akvarium, næsten lige så vigtigt som temperatur og foder.

De bør derfor også være tilstede i dit akvarie – for dine fisks skyld og for din fornøjelses skyld, fordi du vil at dine fisk trives. De vokser bedre fordi de optager føden bedre, de er mindre syge fordi presset fra uønskede bakterier holdes nede og derfor kvitterer de ved at vise deres sande adfærd, farver og ynglevillighed.

Mange vil måske mene, at det ikke betyder noget eller tænker; "Mit postevand indeholder nok af disse ting." Problemet er bare, at huminerne interagerer med kemikalier, der anvendes ved rensning af drikkevand, hvilket resulterer i frigivelse af andre kemikalier, der forurener dit ledningsvand f.eks haloeddikesyrer og trihalomethaner. Som følge heraf forsøger vores vandværker at fjerne humine stoffer fra drikkevandet inden tilførslen af ​​rensekemikalier. Det betyder, at vort akvarievand i det væsentligste ikke indeholder forbindelserne som millioner af år med evolution har gjort det muligt for vore fisk at udnytte og som de er afhængige af. Selv kildevand og regnvand indeholder væsentligt mindre fulvic syre end de søer og floder vore akvariefisk oprindeligt kommer fra.

Så, når nu de humine stoffer, både direkte og indirekte, er fjernet fra vort postevand og vore akvariefisk er afhængige af, at få tilført de livsvigtige mineraler og sporstoffer, hvad kan vi så gøre ?

Du kan selvfølgelig i et beskedent omfang selv udvaske nogle få af de huminske substanser og det vil hovedsageligt være tanniner, gennem opblødning af spagnum, tørv og forskellige plantematerialer, men du kan aldrig nå den koncentration af fulvic syre, der matcher naturens og dermed dine fisks behov. Det kan du ikke fordi fulvic syren alene produceres og frigives fra de huminske substanser gennem en bakteriel nedbrydning og som det sidste led i processen.

                                   

Konklusioner

Danmarks Statistik oplyser at danske grossister, importører og detailbutikker henter 1.5 mill pryd- og akvariefisk hjem om året. Der pågår sideløbende en betydelig handel med indenlandske opdrættede fisk. Danmarks Statistik oplyser ligeledes, at der er 80.000 danske hjem med akvarier. Sammenholder vi disse oplysninger betyder det, at hvert eneste danske akvarie får tilført tæt ved 25 nye beboere årligt! Det siger sig selv, at der meget hurtigt ville blive trængsel, hvis ikke der døde liså’ mange … årligt!

Vi ved nu, at dette i væsentlig grad skyldes manglende humine stoffer i vort akvarievand og i det foder vi giver vore fisk. Fiskenes immunforsvar bliver grundlæggende svækket på grund af et liv uden tilstrækkelig adgang til de livsnødvendige mineraler, vitaminer og sporstoffer. Det giver bakterier og flagellater frit spillerum.

Blackwater entusiaster og discus nørder, der har udvandet tørv, Capatta – og egeblade og ellekogler har bestemt gjort det rigtige. De har tilført tanninsyre, måske en smule humin og stabiliseret et akvarie med blødt vand til en pH under 7 og dermed reduceret livsbetingelserne for de skadelige bakterier, parasitter og svampe.

Vi ved nu, at disse naturprodukter, har en hæmmende effekt på uønskede bakterier og svampe i akvariet og dermed en indirekte indflydelse på dine fisks velbefindende. Men, de interagerer ikke direkte med fiskens endoterme metabolisme og stofomsætning.

 Vi ved nu, at den eneste måde, der kan frigøres fulvic syre på, er ved at der pågår en bakteriel dekompostering af organiske materialer. Nedbrydningen kræver ilt i et sundt afbalanceret kvælstofkredsløb. Det er muligt at etablere dette ved en langsom tilsætning af komposterbare blade og kviste i akvariet, men det vil skabe nogle forhold, som er svære at kontrollere og det er absolut ikke for nybegyndere, da det kræver et indgående kendskab til akvariets biologi.

Vi ved nu, at industriprodukter solgt i akvariebutikkerne indeholdende humin og humin syre er alkaliske og ikke opløselige i vand og derfor ikke er, hvad de giver sig ud for og ikke bidrager med andet end en gulfarvning af akvarievandet. 

De fleste grossister og detailbutikker, der importerer akvariefisk hævder at de akklimatiseres fiskene og tilvænner dem til andre vandtyper der bedre matcher kundernes postevand. Men tilvænningen virker kun midlertidigt, da fisk i et uhørt stort tal dør inden for det første leveår i akvariet.

Vi ved nu, at de fleste fisk bukker under før eller siden og om ikke andet, så langt tidligere end de burde!

Akvarister, der holder vildtfangede fisk, kan om nogen, tale med om nødvendigheden af at etablere et akvarie med vandværdier, der til fulde matcher fiskens naturlige habitat. Og ønsker du succesfyldt opdræt af fisk fra den tropiske regnskov, er det helt indiskutabelt.

Vi ved nu af erfaring, at den eksterne negative påvirkning på fiskene er kraftigt reduceret i surt og blødt vand og forstår nu hvorfor et skifte til alkalisk vand kan få fatale følger for fisken. Det erfarer købere af nogle af de mere sarte arter som discus og neonfisk til stadighed på den hårde måde.

Det til trods, vil mange akvarister helt sikkert påstå at have oplevet mangeårig succes med akvariefisk. Det betvivles ikke. Men, der er en grund til, at fisk som Oscars og Discus udvikler sygdomme som Hulsyge, at vi ser Neonsyge, popeye og ”klisterhale”, at discus-pesten slog titusinde af fisk ihjel. Disse frygtede sygdomme ses kun hos fisk i fangenskab. Hertil, så opnår større fisk blot en gennemsnitlig levetid på 3 år, når den retteligt burde være mindst 10 eller mere.


                      

Det er os akvarieentusiaster der skal forstå, hvilken indflydelse manglen på fulvic syren har på vores fisk. Det er alene vort ansvar, at skabe de bedst mulige livsbetingelser for fisk vi vælger, at holde i fangenskab også selvom vi ikke har mulighed for at hente flodvand fra junglen, endsige regnvand fra egen tagryg. Vi kan i dag tilstræbe at skabe den mest naturlige habitat og simulere naturen, ved at bruge tilsætning af fulvic syre, som en forebyggende handling.

Gør vi alle det, vil vi opleve sundere og stærkere fisk, der viser både farver og adfærd, som vi ikke tidligere kendte og vi vil opleve fisk, der er langt mindre syge og lever længere.

Sammendrag

Fulvicsyren er det eneste stof, der direkte interagere med levende celler ved at virke som transportør af livsvigtige mineraler, vitaminer og antioxidanter. Den kan alene fremkomme ved en organisk bakteriel nedbrydning af humus og huminske substanser, over lang tid.

Den anses i dag for en af livets vigtigste byggestene.

Den er den eneste huminske syre, der kan medvirke til at sænke vands surhedsgrad og ledningsevne.

Den kan ikke fremstilles syntetisk eller industrielt, men kan i dag udvindes og ekstraheres ved hjælp af alkohol fra kildevand og processen er patenteret af en enkelt virksomhed på verdensplan.

Fulvic syren kan

·         - transporterer mineraler op til 60x sin egen størrelse, ind i levende celler.

·         - øge optagelsen af næring ved at bringe det gennem cellevæggene.

·         - hæmme tilstedeværelsen af uønskede bakterier.

·         - hæmme væksten af svampe og fungus.

·         - binde og nedbryde herbicider, pesticider og andre sprøjtegifte.

·         - binde tungmetaller også dem vi ved er skadelige for levende celler.

·         - binde og transportere antioxidanter.

·         - binde frie radikaler i kræftbærende T-celler.

·         - bidrage til balance i kalcium/magnesium indholdet.

·         - virke som syrebuffer i blødt vand.

·         - beskytte de indre organer, fordøjelsessystemer og tarme.

·         - styrke slimlaget.

·         - styrke immunforsvaret.

·         - understøtte sårdannelse og heling.

·         - øge fertiliteten.

·         - øge villigheden til æglægning og forplantning.

·         - virker stressdæmpende.

·         - fremskynder optagelse af nitrogen i planter.

·         - deltager i planternes fotosyntese.

·         - farve vand gulligt afhængig af koncentration.

Referencer:

Christian E. W. Steinberg,Ecology of Humic Substances in Freshwaters. E.G Heinrich, The root of all diseases.Studies on the antimicrobial effect of natural and synthetic humic acids. Ansorg R., et al., Arxeimittelforschung, 1978. Vol. 28, Issue 12, pages 2195-2198. Humates and inflammation. Kuhnert, M.; et al. Arch. E-p. Veterinarmed., 1982; Vol. 36;pages 169-177.Thomassen, B. P. H.; Faust, R. H. Conference Paper IFOAM; IFOAM 2000, the world grows organic international scientific conference, August 2000, Basle. Page 339

https://www.springer.com/la/book/9783540439226

http://www.fulvicacidminerals.com/wp-content/uploads/2017/08/About-Humic-Fulvic-Substances-pt-1.pdf

Produktoversigt og prissammenligning.

Hvis du efter denne fremlæggelse af fulvics betydning for dine fisks livskvalitet og livslængde, skulle overveje at glæde dem med et par dråber, så er her en oversigt over producenter, leverandører og webshops med priser listet med deres egne anbefalede doser pr 100 liter akvarievand pr uge.

I skemaet er den anbefalede dosis omregnet til omkostningen pr 100 liter akvarievand pr uge og dermed kan du se, hvad der er bedst og billigst at bruge i længden.

Vær opmærksom på, at de fleste producenter navngiver deres produkter med ordet ”humin” indeholdt, men undlader at oplyser, hvorvidt der reelt er tale om humin i sin alkaliske form delvist opløst i demineraliseret vand og i hvilket omfang fulvic syren, skulle være repræsenteret.

Da det er væsentligt billigere at producere humin i alkalisk pulverform, men jo altså helt uden den effekt, som vi nu ved fulvic syren har, og det først var fra år 2015, at der er fremkommet en anerkendt industristandard til at måle tilstedeværelsen og koncentrationen af fulvic syre, giver denne antagelse god mening.

Du kan altså ikke være sikker på produktets indhold, medmindre der medfølger en varedeklaration.

Dine fisk vil trives bedst ved en daglig tilsætning af fulvic syre, da stabilitet er at foretrække, frem for ugentlige peaks. 8 dråber svarer til 1 ml og anbefaler producenten f.eks en ugentlig dosis på 10 ml pr 100 liter, så bliver det 10/7 = ~1,5 ml pr dag og er dit akvarie på 300 liter, så bliver resultatet 0,015 x 300 = 4,5 ml pr dag og altså 4,5ml  x  8 dråber = 36 dråber dagligt.

Hvis du høre til de akvarister, der skifter akvarievand med faste intervaller, bør du kompensere for den udskiftede mængde og derefter fortsætte den daglige eller ugentlige tilførsel. Med de jævnlige vandskifter kan du forvente højest at skulle bruge ca. 2 liter om året.

Hvis du ikke bryder dig om den svagt gullige farve, dit akvarievand får, kan du reducere mængden eller anvende et mere hvid belysning på Kelvin 8000 til 12000.

Du kan ikke overdosere med fulvicsyre, men du kan helt klart underdosere… 

Der er ikke medregnet fragtomkostninger i ovenstående, da flere priser er hente hos udenlandske webshops og fragtpriserne svinger meget. De forhandlere der ikke er bosiddende i EU, skal du huske at SKAT tillægger både told og 25% moms.